Contemporanea
Jaargang XXXVIII Jaar 2019 Nummer 2

Archieven

Archieven in Amsab-ISG

Sofie Vrielynck, Amsab-ISG

De Socialistische Gebuurtekring Eenheid

De Socialistische Gebuurtekring Eenheid werd in 1924 opgericht door bewoners van de Wilrijkse tuinwijk Eenheid. Ze ontwikkelde een intens gemeenschapsleven, met tal van activiteiten zoals toneelstukken, bloemenmarkten, kaartavonden en feesten. Er werden ook een vrouwengroep, een kindergroep en een clubhuis voor de jeugd (De Fakkel) opgericht. Daarnaast speelde de kring een belangrijke rol als tussenschakel in de contacten met de Huurderscoöperatie Eenheid.

Tuinwijk Eenheid in Wilrijk, z.d. (collectie Amsab-ISG).

Het archief van de Socialistische Gebuurtekring Eenheid beslaat de periode 1922-2011. Van de oorspronkelijke vereniging Gebuurtekring Duivelshoek zijn er twee verslagboeken (1924-1934). Hierna verandert de naam in Socialistische Gebuurtekring Eenheid, waarvan de eerste verslagen pas uit 1950 dateren en doorlopen tot 2011. In het archief is voor de periode 1934-1950 een verslagboek van de harmonie De Rode Garde terug te vinden. De archiefstukken en de talrijke foto’s maken het een rijke bron voor de geschiedenis van de sociale woonwijk in Wilrijk.

Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO)

Het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) was een koepelorganisatie die een twintigtal ngo’s verenigde uit de Noord-Zuidbeweging, de milieubeweging, de vredesbeweging en het sociaal-cultureel werk. De organisatie werd opgericht in 1990 en hield op te bestaan in 2011. VODO wou de link aantonen tussen armoede, sociale uitsluiting, milieudegradatie, onrecht en geweld en probeerde deze negatieve spiraal te doorbreken, onder andere door het consumptiemodel in het noorden aan te passen en een nieuwe invulling te geven aan de verhoudingen tussen productie, consumptie, het milieu en een rechtvaardige verdeling van welvaart. Een van de belangrijkste actiepunten was het implementeren van de Agenda 21, een actieplan dat werd opgesteld door de Verenigde Naties in het kader van de conferentie van Rio en dat gericht is op het bereiken van globale duurzame ontwikkeling. In Vlaanderen vertaalde VODO de Agenda 21 naar concrete doelstellingen op lokaal vlak voor gemeentebesturen, de Lokale Agenda 21 (LA21). Binnen VODO werd het Steunpunt Lokale Agenda 21 (SLA21) opgericht om gemeentebesturen te sensibiliseren en te helpen bij de implementatie van de LA21.

Logo van VODO (collectie Amsab-ISG).

Het archief van VODO omspant de periode 1991-2002. Het is helaas erg onvolledig. Enkele kernreeksen, zoals jaarplannen, jaarverslagen, verslagen van de algemene vergadering en de raad van beheer ontbreken bijna volledig. Een aantal interessante reeksen die we wel aantreffen, zijn de nieuwsbrieven, de dossiers omtrent de visievorming en de (her)structurering van VODO. Daarnaast is er vooral de omvangrijke reeks dossiers over de projecten die VODO heeft opgezet of waaraan ze heeft meegewerkt: de opvolging van de UNCED-conferentie in Rio, het klimaatverbond, indicatoren voor duurzame ontwikkeling, LA21, eco-efficiëntie en groene fiscaliteit. In het kader van deze projecten werden meestal ook studiedagen of colloquia georganiseerd.

Federatie van Socialistische Vrouwengroepen Gent

De Federatie van Socialistische Vrouwengroepen Gent werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht, wellicht door Amanda Foket. Dit latere gemeenteraadslid en schepen van de stad Gent zette zich decennia in om de vrouwenorganisaties binnen de Belgische Socialistische Partij (BSP) een nieuw elan te geven. Haar Federatie had dan ook tot doel de politieke invloed van de vrouwen binnen de socialistische beweging te versterken. Met de oprichting van vzw Jeugdzorg (in samenwerking met de Socialistische Jeugd-afdeling Gent) richtte ze zich dan wel eerder op de klassieke rol van vrouw als moeder, maar wilde ze tegelijk de taak van de vrouw in het gezinsleven verlichten. Kinderopvang en speelpleinwerking werden een doel met de stichting van vakantiedomein De Kollebloem in Heusden (Destelbergen). Naar het einde van de jaren 1970 viel de werking, die nooit erg intensief was geweest, zo goed als stil, onder andere als gevolg van de zuurstof die de vrouwenwerking binnen de vernieuwde (Belgische) Socialistische Partij kreeg.

Optocht van De Kollebloem, 1973 (collectie Amsab-ISG).

Het archief is onvolledig. Het bevat naast briefwisseling en notulen van de beheersorganen van de Federatie zelf, ook heel wat documenten over de stichting, werking en het einde van vakantiedomein De Kollebloem en vzw Jeugdzorg, die het domein beheerde.

Groepsfoto van socialistische vrouwen actie in De Kollebloem in Heusden, jaren 1960 (collectie Amsab-ISG).

- Sofie Vrielynck

Webreferenties

  1. Het archief van de Socialistische Gebuurtekring Eenheid: http://opac.amsab.be/Record/641
  2. Het archief van VODO: http://opac.amsab.be/Record/262
  3. Het archief: http://opac.amsab.be/Record/638