Catholic Medicine and its Others in Belgium and the Belgian Congo, 1900-1965

For Cultural History since 1750, Leuven we are looking for a doctoral student who will investigate how, between 1900 and 1965, Catholic health care providers in Belgium and the Belgian Congo were active in the field of reproductive health. The research will be supervised by Kaat Wils and Jo Tollebeek, and will result in a doctoral dissertation.

Catholic Medicine and its Others in Belgium and the Belgian Congo, 1900-1965

Ref. BAP-2017-423
De onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 richt zich op de geschiedenis van kennis en wetenschap, van historiografie en historische cultuur en van culturele infrastructuur en cultuurtransfers. Zij doet dit met oog voor zowel de vorm waarin wetenschappelijke en culturele praktijken zich voordeden als de betekenissen die zij genereerden. Op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis gaat de aandacht uit naar de productie, de circulatie en de culturele betekenissen van kennis, en naar wetenschap in de publieke ruimte. Thema’s als disciplinevorming, identiteiten van wetenschappers, wetenschapspopularisering, wetenschapspolitiek, visuele cultuur en de rol van gender en lichamelijkheid in de geschiedenis van kennis en wetenschap komen daarbij aan bod. http://www.arts.kuleuven.be/cultuurgeschiedenis

Project
Het proefschrift kadert binnen een project dat de interactie tussen Westerse geneeskunde en religie in België en Belgisch-Congo in de periode tussen 1900 en 1965 onderzoekt. Het project zoemt in op katholieke zorgverstrekkers: hun wetenschappelijke en religieuze overtuigingen, hun professionele identiteiten en hun interactie met zowel niet-confessionele, soms expliciet vrijzinnige collega’s als protestantse missionarissen en lokale genezingstradities. Twee domeinen zullen in detail worden bestudeerd: medisch onderwijs en reproductieve volksgezondheid. In beide gevallen zal de interactie tussen moederland en kolonie en de rol van evoluerende Kerk-Staat verhoudingen in het onderzoek worden betrokken. De onderzoeksresultaten zullen bijdragen tot een beter begrip van de ethische uitdagingen die gepaard gingen met de opkomst van een seculier medisch gezag, en tot inzicht in de evoluerende relaties tussen katholieke en professionele identiteitsopbouw, en tussen geneeskunde in de kolonie en het moederland.

Profiel
- Je hebt een passie voor historisch onderzoek en hebt de ambitie een sterke onderzoeker te worden.
- Je hebt uitstekende studieresultaten en bent (of wordt deze zomer) Master in de Geschiedenis of Master in een aanverwante
discipline met een historische component en/of een component ‘wetenschapsstudies’.
- Je leest zeer goed Nederlands en Frans, en bent bereid in het Engels te publiceren.
- Je bent bereid over je onderzoek te communiceren op congressen, via sociale media en in publicaties.
- Je bent bereid om (beperkte) onderwijsassistentie te verlenen bij onderwijs van de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750.
- Je werkt graag in team en speelt een actieve rol binnen de onderzoeksgroep.

Aanbod
Wij bieden een doctoraatsbeurs voor een periode van vier jaar in een jonge en stimulerende onderzoeksomgeving.
Het initiële contract beslaat een periode van 1 jaar, na positieve evaluatie verlengbaar met nogmaals 1 jaar en vervolgens 2 jaar.

Interesse
Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij prof. dr. Kaat Wils, kaat.wils@kuleuven.be of dr. Joris Vandendriessche, joris.vandendriessche@kuleuven.be.

Je sollicitatiedossier (in het Nederlands, Frans of Engels) bestaat uit:
- je cv met gedetailleerde informatie over je studieresultaten in bachelor en master (diploma supplement)
- een motivatiebrief
- een onderzoeksgebaseerde tekst van jouw hand (bv. een wetenschappelijk artikel, een hoofdstuk van je meesterproef)
- contactgegevens van twee referenten

Interviews met een selectie van kandidaten gaan door op donderdagnamiddag 17 augustus. Geselecteerden worden begin augustus
gecontacteerd. Zij krijgen op dat moment een kleine schrijfopdracht die ten laatste op 11 augustus moet worden ingediend.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/07/2017 via onze online sollicitatietoepassing (Bij publicatie komt hier automatisch de link naar de online sollicitatiepagina.)
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

English

For Cultural History since 1750, Leuven we are looking for a doctoral student who will investigate how, between 1900 and 1965, Catholic health care providers in Belgium and the Belgian Congo were active in the field of reproductive health. The research will be supervised by Kaat Wils and Jo Tollebeek, and will result in a doctoral dissertation.

Catholic Medicine and its Others in Belgium and the Belgian Congo, 1900-1965

Ref. BAP-2017-423
The Research Group Cultural History since 1750 investigates the history of knowledge and science, historiography and historical culture, and cultural infrastructure and cultural tranfers, Within the history of science and knowledge, attention is paid to the production, circulation and cultural meanings of knowledge and science in the public domain. Themes such as the formation of disciplines, scientific identities, the popularisation of science, science policy, visual culture and the role of gender and corporeality in the history of science and knowledge are explored. http://www.arts.kuleuven.be/cultuurgeschiedenis/en/index

Project
The dissertation is part of a larger research project which inquires into the interaction between Western biomedicine and religion in Belgium and the Belgian Congo between 1900 and 1965. The project focuses on catholic health care providers: their scientific and religious beliefs, their professional identities and their interaction with both non-confessional, sometimes explicitly freethinking colleagues, and protestant missionaries and local healing traditions in the Congo. Two domains will be studied in detail: medical education and reproductive public health. In both cases, the interaction between metropole and colony and the role of evolving Church-State relations will be analyzed. The obtained results will add to our understanding of the ethical challenges that accompanied the rise of 20th century secular medical authority, and to our understanding of the evolving relations between catholic and professional medical identity formation and between colonial and metropolitan medicine.

Project
- You have a passion for historical research and the ambition to become an outstanding researcher.
- You have strong academic abilities and you have completed (or are about to complete) a Master in History or an equivalent degree in
which a historical and/or science studies perspective played a prominent role.
- You can read Dutch and French fluently, and are prepared to publish in English.
- You are willing to communicate on your research at conferences, on social media and through publications.
- You are ready to participate in some of the teaching activities of the Research Group Cultural History since 1750 (limited teaching
assignments).
- You are willing to work in team and to play an active role within the research group.

Offer
We offer a four year doctoral scholarship in a young and stimulating research environment.
The initial contract covers 1 year. After positive evaluation, this can be extended with 1 year and subsequently with 2 years.

Interested?
For more information on the content of the project and the function, please contact Prof. dr. Kaat Wils, kaat.wils@kuleuven.be or dr.
Joris Vandendriessche, joris.vandendriessche@kuleuven.be.

Candidates are invited to submit their application in English, Dutch or French, consisting of:
- a cv, including a detailed list of marks/grades of bachelor and master studies
- a letter of motivation stating the candidate’s qualifications and reasons for interest in the position
- one writing sample, in pdf (published article, MA thesis chapter, …)
- the contact information of two references (including information on relationship with the applicant).

Interviews with a selection of the applicants are scheduled August 17 in the afternoon. Candidates who are selected will be notified
early August. At that moment, they will receive a small writing assignment which is due August 11.
You can apply for this job no later than July 31, 2017 via the online application tool (Bij publicatie komt hier automatisch de link naar de online sollicitatiepagina.)
KU Leuven seeks to foster an environment where all talents can flourish, regardless of gender, age, cultural background, nationality or impairments. If you have any questions relating to accessibility or support, please contact us at diversiteit.HR@kuleuven.be.