CFP : Dag van de Nieuwste Geschiedenis 2024 / Journée de l’Histoire Contemporaine 2024

CALL FOR PAPERS (deadline : 08/01/24)

Dag van de Nieuwste Geschiedenis 2024

In de marge van de geschiedenis: actueel onderzoek, debatten, uitdagingen

13/05/2024 @ BELvue Museum

In 2014 organiseerden historici Amandine Lauro en Magaly Rodríguez García aan de ULB een studiedag over de historiografie van subalterne groepen en mensen in de marge van de samenleving. Ze betreurden de terughoudendheid van Belgische historici om met deze concepten aan de slag te gaan en hun relatieve afwezigheid op het domein van de ‘subaltern studies’, dat sinds de jaren 1980 was opgekomen. In het verlengde van deze ontmoeting leidden beide sprekers in 2016 een sessie op de Dag van de Nieuwste Geschiedenis, met de focus op ‘Belgische historici en de internationalisering’. Tien jaar na het colloquium aan de ULB heeft het onderzoek naar ondervertegenwoordigde sociale groepen in de Belgische geschiedschrijving duidelijk aan belang gewonnen. Het vormt daarom een interessant thema voor de volgende Dag van de Nieuwste Geschiedenis.
Het debat draait vooral om de definities van de begrippen ‘marginaliteit’ en ‘subalterniteit’, die grotendeels overlappen. Marginale of subalterne groepen worden gevormd door mensen met een beperkte toegang tot bepaalde rechten, ruimtes, middelen en kansen vanwege hun sociale afkomst, etnische achtergrond, leeftijd, geslacht, functie, etc. Terwijl ‘marginaliteit’ eerder verwijst naar een ruimtelijk concept (mensen die in de marge leven bevinden zich fysiek of cultureel ver van het centrum), heeft ‘subalterniteit’ meer te maken met een Gramsciaans geïnspireerd hiërarchisch concept (ondergeschikt aan de elites). De positie van deze marginale of subalterne groepen kan het gevolg zijn van het niet naleven van de regels van de heersende cultuur of van de stempel die de heersende cultuur op hen drukt, namelijk als zijnde ondergeschikt, onbelangrijk of onproductief. Vanuit een langetermijnperspectief blijkt alvast dat de grenzen die marginale of subalterne groepen van het centrum scheiden, dynamisch zijn en in tijd en ruimte veranderen. Ook historici zelf dragen met hun onderzoek bij tot het herschikken, bestendigen of versterken van deze kwalificaties.
Dankzij deze focus op marginale en subalterne groepen zijn er nieuwe perspectieven ontstaan op de samenleving, met bijzondere aandacht voor de geschiedenis en het perspectief van ondervertegenwoordigde groepen, zoals inwoners van de voormalige kolonies, vrouwen, de LGBTQIA+-beweging, (voormalige) gevangenen, ouderen, gehandicapten, etnisch-culturele minderheden, en anderen.
Deze nieuwe invalshoeken nodigen uit tot een nieuwe bijeenkomst. De Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis stelt zich tot doel om het onderzoek naar de (brede) Belgische geschiedenis te bundelen. Met deze missie voor ogen willen we tijdens de komende editie van de Dag van de Nieuwste Geschiedenis, in samenwerking met het BELvue museum, de blik richten op actueel onderzoek, debatten en uitdagingen rond de geschiedenis van ‘marginale’ en ‘subalterne’ groepen.

Bijdragen kunnen vallen onder twee centrale thema’s

A. Recent en lopend historisch onderzoek
Wat zijn de hedendaagse trends in het Belgisch historisch onderzoek naar subalterne groepen en mensen in de marge van de samenleving? Ervaren en nieuwe onderzoekers zijn welkom om hun vragen, methodes en conclusies te delen. Zowel lopend onderzoek als afgeronde of kiemende projecten komen in aanmerking.
B. Subalterne geschiedenis in onderwijs, de publieke ruimte en in archiefinstellingen
Hoe ga je als docent om met de geschiedenis van subalterne groepen, zowel in het middelbaar als in het hoger onderwijs? Hoe kunnen historici de aandacht van het publiek naar onderbelichte groepen leiden? Nieuwe keuzevakken aan de UCL onder de titel “Geschiedenis decentreren: Subalterniteiten en postkoloniale kritieken”, en de interuniversitaire Masters in Gender en Diversiteit illustreren een nieuwe focus aan de universiteiten. In Vlaanderen stimuleert de Geschiedenisolympiade leerlingen om met en vanuit de klas een historisch onderzoek te voeren. Archiefinstellingen zijn zich meer dan vroeger bewust van hun taak om marginale groepen van de vergetelheid te redden. Zo werd het bijzonder waardevolle archief van de gevangenis van Sint-Gillis in 2010, na decennia van verwaarlozing, naar het Rijksarchief overgebracht, waar het werd geïnventariseerd en voor onderzoek werd opengesteld. Welke initiatieven bestaan er nog en welke inzichten levert dat op?

Ronde tafel

De BVNG wil een forum bieden voor fundamentele debatten, waar Belgische historici of historici die werken rond moderne en hedendaagse Belgische geschiedenis met elkaar en met leerkrachten en archivarissen in dialoog kunnen gaan. Daarom sluit de dag af met een reeks rondetafelgesprekken rond concrete thema’s die ons werk beïnvloeden. De inhoudelijke aandacht voor subalterniteit roept ook professionele en ethische vragen op rond recente ontwikkelingen op het vlak van internationalisering, diversiteit, publicatiedruk en financiering. We nodigen alle deelnemers aan de dag uit om samen te zitten en in gesprek te gaan.

Deelnemen

Tijdens deze dag willen we thematische parallelle sessies organiseren waarin de sprekers onderzoekservaringen, -uitdagingen en -perspectieven bespreken met betrekking tot de geschiedenis van degenen die weinig gehoord zijn in België. We moedigen met name rondetafelgesprekken en workshops aan. Een sessie duurt 90 minuten en bestaat uit 3 tot 4 presentaties, gevolgd door een discussie. Personen die geïnteresseerd zijn in het organiseren van een thematische sessie of een ronde tafel worden uitgenodigd om een voorstel (maximaal 700 woorden) te sturen naar bvng@kuleuven.be. De deadline is vastgesteld op maandag 08 januari 2024.

Datum en plaats van het evenement:

Na Eupen twee jaar geleden zal de Dag van de Nieuwste Geschiedenis 2024 plaatsvinden in Brussel, op maandag 13 mei. Trouw aan haar principe dat historisch onderzoek de gemeenschapsgrenzen van ons land overstijgt, is de vereniging verheugd om te worden ontvangen in het hart van de hoofdstad door het BELvue museum, een project van de Koning Boudewijnstichting.
Het doel van de Dag is om mensen samen te brengen en discussies op gang te brengen over de hedendaagse geschiedenis. Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro voor leden van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis en 55 euro voor niet-leden. In dit inschrijvingsgeld zijn de lunch, dranken doorheen de dag en receptie achteraf inbegrepen.
Het BELVue Museum is toegankelijk voor mensen met speciale behoeften. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via bvng@kuleuven.be of via onze Facebookpagina BVNG-ABHC.

CFP in PDF

 ***

APPEL À CONTRIBUTIONS (deadline : 08/01/24)

Journée de l’Histoire Contemporaine 2024

Aux marges de l’histoire : recherches actuelles, débats, défis

13/05/2024 @ Musée BELvue

En 2014, les historiennes Amandine Lauro et Magaly Rodríguez García ont organisé à l’ULB une journée d’étude sur l’historiographie des groupes subalternes et des personnes en marge de la société. Elles y ont déploré la réticence des historiens belges à s’engager dans ces concepts et leur absence relative dans le champ des subaltern studies qui se développe depuis les années 1980. Dans le prolongement de cette rencontre, les deux intervenantes ont animé une session lors de la Journée de l’Histoire Contemporaine de 2016, axée sur « les historiens belges et l’internationalisation ». Dix ans après le colloque à l’ULB, la recherche sur les groupes sociaux sous-représentés dans l’historiographie belge a clairement gagné en importance et constitue donc un thème intéressant pour la prochaine Journée de l’Histoire Contemporaine.
La définition des concepts de « marginalité » et de « subalternité », qui se recoupent largement, est au centre du débat. Les groupes marginaux ou subalternes sont formés de personnes ayant un accès limité à certains droits, espaces, ressources et opportunités en raison de leur origine sociale, de leur appartenance ethnique, de leur âge, de leur sexe, de leur emploi, etc. Alors que la « marginalité » renvoie plutôt à un concept spatial (les personnes vivant en marge sont physiquement ou culturellement éloignées du centre), la « subalternité » est plutôt liée à un concept hiérarchique d’inspiration gramscienne (subordonné aux élites). La position de ces groupes marginaux ou subalternes peut résulter à la fois du non-respect des règles imposées par la culture dominante et de la caractérisation – par cette culture dominante – des groupes comme étant subordonnés, sans importance ou improductifs. Dans une perspective à long terme, il est déjà évident que les frontières séparant les groupes marginaux ou subalternes du centre sont dynamiques et évoluent dans le temps et l’espace. Avec leurs recherches, les historiens eux-mêmes contribuent également à réarranger, perpétuer ou renforcer ces qualifications.
C’est grâce à la focalisation sur les groupes marginaux et subalternes que d’autres façons de voir la société ont émergé, en prêtant attention à l’histoire et à la perspective des groupes sous-représentés tels que les colonisés, les femmes, le mouvement LGBTQIA+, les (ex)-prisonniers, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les minorités ethno-culturelles, etc.
Ces nouvelles perspectives invitent à un nouveau rassemblement. L’Association Belge d’Histoire Contemporaine a pour objectif de regrouper les résultats de la recherche sur l’histoire belge (au sens large). Sur la base de cette mission, lors de la prochaine édition de la Journée de l’Histoire Contemporaine, nous voulons nous concentrer, en collaboration avec le musée BELvue, sur les recherches actuelles, les débats et les défis entourant l’histoire des groupes « marginaux » et « subalternes ».

Les contributions peuvent s’inscrire dans deux thèmes centraux repris ci-après :

A. Recherche historique récente et en cours
Quelles sont les tendances contemporaines de la recherche historique belge sur les groupes subalternes et les personnes en marge de la société ? Les chercheurs expérimentés et les nouveaux chercheurs sont invités à partager leurs questions, leurs méthodes de travail et leurs conclusions. Tant les recherches en cours que les projets achevés ou en gestation seront pris en compte.
B. L’histoire subalterne dans l’éducation, sur la place publique et dans les centres d’archives
Comment les enseignants abordent-ils l’histoire des subalternes dans l’enseignement secondaire et supérieur ? Comment les historiens peuvent-ils attirer l’attention du public sur les groupes sous-exposés ? De nouveaux cours optionnels à l’UCLouvain sous le titre « Décentrer l’histoire. Subalternités et critiques postcoloniales », et les masters interuniversitaires en genre et diversité illustrent une nouvelle orientation dans les universités. En Flandre, les Olympiades d’histoire encouragent les élèves à mener des recherches historiques en classe et à partir des intérêts de celle-ci. Plus qu’auparavant les centres d’archives sont conscients de leur responsabilité de sauver les groupes marginaux de l’oubli. Par exemple, après des décennies de négligence, les archives particulièrement intéressantes de la prison de Saint-Gilles ont été transférées vers les Archives de l’État en 2010, où elles ont été inventoriées et ouvertes à la recherche. Quelles sont les autres initiatives existantes et quel éclairage apportent-elles ?

Table ronde

L’ABHC veut offrir un forum pour des débats de fond entre, non seulement les historiens belges ou historiens travaillant sur l’histoire belge moderne et contemporaine, mais aussi les enseignants, les archivistes, etc. La journée se conclut donc logiquement par une série de tables rondes autour de thèmes concrets qui influencent notre travail. L’accent substantiel mis sur la subalternité soulève également des questions professionnelles et éthiques autour des développements récents en matière d’internationalisation, de diversité, de pression de publication et de financement. Nous invitons tous les participants de la journée à prendre le temps de débattre.

Participer

Au cours de la journée, nous avons l’intention d’organiser des sessions parallèles thématiques au cours desquelles les intervenants discuteront des expériences de recherche, des défis et des perspectives liés à l’histoire des personnes invisibilisées en Belgique. Nous encourageons particulièrement les tables rondes et les ateliers. Une session dure 90 minutes et se compose de 3 à 4 présentations, suivies d’un débat avec le public. Les personnes intéressées par l’organisation d’une session thématique ou d’une table ronde sont invitées à envoyer une proposition (maximum 700 mots) à bvng@kuleuven.be. La date limite est fixée au lundi 08 janvier 2024.

Date et lieu de l’événement

Après Eupen il y a deux ans, la Journée de l’Histoire Contemporaine 2024 se déroulera à Bruxelles, le lundi 13 mai. Fidèle à son principe selon lequel la recherche historique dépasse les frontières communautaires de notre pays, l’association se réjouit d’être accueillie au cœur de la capitale par le musée BELvue, un projet de la Fondation Roi Baudouin.
La Journée a pour but de nous rencontrer et de nous rassembler autour de l’histoire contemporaine. Les frais d’inscription s’élèvent à 35 euros pour les membres de la Association Belge d’Histoire Contemporaine et à 55 euros pour les non-membres. Ces frais d’inscription comprennent le déjeuner, les boissons tout au long de la journée et une réception à l’issue de celle-ci.
Le Musée BELVue est accessibles aux personnes à besoins spécifiques. En cas de questions, vous pouvez nous contacter à l’adresse bvng@kuleuven.be ou sur notre page Facebook BVNG-ABHC.

CFP en entier ici