CFP Media and cultural life in German-occupied Western Europe (1940-1945)

Media and cultural life in German-occupied Western Europe (1940-1945). Oproep voor een symposium in Brussel (7-8 november 2022)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette Nazi-Duitsland het grootste deel van West-Europa, maar het bezettingsregime was niet overal hetzelfde. Sommige gebieden werden eenvoudigweg bij het ‘Reich’ gevoegd, terwijl andere door Duitse militaire autoriteiten werden bestuurd. Weer andere werden bestuurd door burgerlijke (Duitse en/of plaatselijke) autoriteiten. In alle gevallen gaven de Duitsers opnieuw toestemming voor lokale culturele activiteiten om op zijn minst een schijn van normaliteit te creëren voor de burgers en om de eigen (Duitse) politieke en economische belangen te ondersteunen. Kranten verschenen opnieuw en er waren weer radio-uitzendingen. Bioscopen, theaters en concertzalen openden weer hun deuren. In media- en cultuursectoren hervatten mensen hun activiteiten onder sterk wisselende Duitse controle. Terwijl de pers, de radio-omroep en de productie van filmjournaals vaak direct werden ingebed in het propaganda-apparaat van het Derde Rijk - met als doel de bezetting te normaliseren en sympathie voor Duitsland op te wekken - gaven contact met lokaal mediapersoneel aanleiding tot verschillende vormen van onderhandeling, conflict, compromis en zelfs verzet. Ondertussen, voornamelijk opererend vanuit Groot Brittannië, mobiliseerden de Geallieerden eveneens film, radio en gedrukte media (vooral pamfletten) om invloed uit te oefenen op de buitenwereld, inclusief de bezette gebieden van Europa.

Het onderzoek naar de culturele, politieke, sociale en economische dimensies van propaganda in door de Nazi’s bezette gebieden kent een rijke academische traditie kent. Toch is dit onderzoeksterrein nog lang niet uitgeput. Er is nog veel onderzoek te verrichten vanuit lokale, nationale en vooral transnationale invalshoeken. Er is ook nog een aanzienlijk potentieel voor interdisciplinair onderzoek. Dit symposium zal bijdragen aan de ontwikkeling van nieuw interdisciplinair en transnationaal onderzoek naar media en het culturele leven in het door Duitsland bezette Europa. Specifieke aandacht zal worden besteed aan de mogelijkheden en uitdagingen die de digitalisering van archiefcollecties, gedrukte kranten en audiovisuele bronnen bieden.

Voortbouwend op het symposium “Cultures of Spectacle in German-occupied Belgium” dat in maart 2020 in Brussel werd gehouden, heeft dit nieuwe symposium een bredere geografische reikwijdte (België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland) en nodigt het academici en promovendi uit die onderzoek verrichten naar media en culturele activiteiten in de door Duitsland bezette landen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). Bijdragen over geallieerde propaganda gericht op bezette gebieden zijn ook welkom.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het symposium vindt plaats op 7 en 8 november 2022. Het symposium wordt in Brussel georganiseerd door het CegeSoma, de vierde operationele directie van het Rijksarchief en het Belgische expertisecentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20e eeuw. (De conferentieplaats ligt op wandelafstand van het treinstation Brussel-Zuid). De inschrijving is gratis; voor lunch en drank in de pauzes wordt ook gezorgd.

De werktalen zijn Engels, Frans, Duits en Nederlands.

Wie interesse heeft, wordt vriendelijk verzocht dit online formulier (Engelstalig) in te vullen. Er wordt een abstract en een kort CV gevraagd. Gelieve uw voorstel uiterlijk op 1 juli in te dienen. Het adviescomité zal de abstracts beoordelen, een aantal voorstellen selecteren en een ontwerpprogramma opstellen. Alle geselecteerde onderzoekers zullen vóór 1 augustus op de hoogte worden gebracht.

Dit symposium wordt financieel ondersteund door de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG) ‘Spektakelcultuur - Cultures of Spectacle’ (FWO-Vlaanderen), in samenwerking met het CegeSoma, het Instituut voor Mediastudies (IMS van de KU Leuven) en met Irhis (Université de Lille).

Organisatiecomité: Roel Vande Winkel (KULeuven), Louis Fortemps (KU Leuven – Université de Lille) en Chantal Kesteloot (CegeSoma/Rijksarchief).

Adviesraad: Bruno De Wever (UGent), Stéphane Michonneau (Université de Lille), Emmanuel Debruyne (Université Catholique de Louvain), Stefan Goebel (Kent University), Brett Bowles (Indiana University Bloomington).

Médias et vie culturelle en Europe de l’ouest occupée (1940-1945). Appel à communication - symposium - Bruxelles (7-8 novembre 2022)

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne nazie occupe une grande partie de l’Europe, mais les modalités d’occupations change d’un pays à l’autre. Certaines régions sont directement annexées au Reich tandis que d’autres sont placées sous l’autorité d’un régime d’occupation. Certaines sont administrées par un régime civil allemand ou confiées à leurs autorités nationales. Dans tous les cas, les Allemands autorisent une relance de la vie médiatique et culturelle pour organiser un semblant de retour à la normalité tout en poursuivant leurs propres objectifs politiques et économiques. Les journaux et les émissions radios réapparaissent. Les cinémas, les théâtres et les salles de concert réouvrent leurs portes. Une partie du personnel des rédactions et des secteurs culturels reprennent leurs activités sous l’œil plus ou moins attentif de l’occupant. La presse, les émissions radios et la production d’actualités filmées sont souvent incorporées dans l’appareil de propagande du IIIe Reich dans le but de normaliser l’occupation, servir ses desseins et entretenir une vision positive de l’Allemagne. Au niveau local, le contact avec les rédactions et les acteurs culturels donne lieu à une variété de négociations, de conflits, compromis ou même de résistance. Pendant ce temps, les Alliés mobilisent une multitude de moyens (films, actualités, radios et d’autres formes de documents écrits) depuis Londres pour influencer les populations d’Europe occupée.

Bien que les aspects culturels, politiques, sociaux et économiques de la propagande en territoire occupé ont fait l’objet d’une riche tradition de recherche académique, ces questions sont loin d’avoir été épuisées. Un large pan de ces domaines reste à explorer, que ce soit au niveau local, national ou, en particulier, transnational. Ce symposium vise à contribuer au développement de nouvelles recherches interdisciplinaires et transnationales sur les médias et la vie culturelle en Europe occupée. Une attention particulière sera portée aux opportunités offertes par la digitalisation de fonds d’archives, de la presse écrite et des sources audio-visuelles.

En se basant sur le symposium “Cultures du spectacle en Belgique occupée” organisé à Bruxelles en mars 2020, ce nouvel événement vise un cadre géographique plus large en étendant la focale à la France, au Luxembourg et aux Pays-Bas en plus de la Belgique. Pour ce faire, nous accueillons les contributions de chercheurs et de doctorants travaillant sur les questions des médias, de la culture et de la politique culturelle sous l’occupation allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Les contributions sur la propagande alliée visant ces pays occupés sont aussi bienvenues.

DETAILS PRATIQUES

Le symposium se tiendra les 7 et 8 novembre 2022 à Bruxelles, au CegeSoma, quatrième division opérationnelle des Archives de l’État et centre belge de recherche sur l’histoire des conflits du XXe siècle. Le centre se trouve non-loin de la gare de Bruxelles-Midi. Les inscriptions sont gratuites; lunchs et boissons seront également fournis mais les participants devront prendre en charge leurs frais de logement.

Les langues des présentations seront l’anglais, le français, l’allemand et le néerlandais.

Si vous êtes intéressés, merci d’utiliser ce formulaire en ligne pour soumettre votre proposition de contribution.

La date limite de soumission est le 1er juillet 2022. Le comité scientifique relira les propositions, procédera à une sélection et proposera un programme. Tous les chercheurs sélectionnés seront informés du programme avant le 1er août.

Ce symposium est sponsorisé par la Communauté de Recherche Scientifique ‘Cultures du Spectacle’ (FWO Research Foundation Flanders), en collaboration avec le Centre d’Étude Guerre et Société (CegeSoma), l’Institute for Media Studies (IMS, KULeuven) et l’Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHiS, UMR 8529 - Université de Lille). La Fondation de Recherche FWO fournit un soutien additionnel.

Comité organisateur : Roel Vande Winkel (KULeuven), Louis Fortemps (KULeuven - Université de Lille) et Chantal Kesteloot (CegeSoma - Archives de l’Etat).

Comité scientifique : Bruno De Wever (UGent), Stéphane Michonneau (Université de Lille), Emmanuel Debruyne (Université Catholique de Louvain), Stefan Goebel (Kent University), Brett Bowles (Indiana University Bloomington).

More infos in English here of on the Cegesoma website