Call for Papers: Belgen in Duitsland (1945-2004)/Belges en Allemagne (1945-2004)

Call for Papers: Belgen in Duitsland (1945-2004)

12./13.04.2018 – Akademie Vogelsang IP | NS-Dokumentation Vogelsang (Schleiden)

Organisatoren: Stefan Wunsch (Akademie Vogelsang IP), Claudia Hiepel (Universität Duisburg-Essen), Christian Henrich-Franke (Universität Siegen), Guido Thiemeyer (Univer-sität Düsseldorf), Christoph Brüll (Université du Luxembourg).

Met de capitulatie van het Duitse Rijk op 8 mei 1945 ging de administratieve en politieke macht in Duitsland over in de handen van de geallieerden. Het Duitse Rijk als souvereine staat hield op te bestaan en werd eerst in vier bezettingszones onderverdeeld, waarin de vier zegevierende machten Frankrijk, Groot-Brittannië, USSR en de VS het beheer overnamen en bezettingstroepen stationeerden. Zij werden ondersteund door de bezettingstroepen van meerdere staten, die niet tot het directe circuit van de zegevierende machten telden, maar in het kader van de bezetting-status garnizoenen op Duits territorium stationeerden. Onder hen waren ook Belgische troepen, die na het einde van de oorlog onder Brits beheer geleidelijk in de vestingslocaties in de zuidelijke Britse bezettingszones binnentrokken. Pas na de Eén-wording van Duitsland zette de stapsgewijze terugtrekking in, die in het jaar 2005 afgesloten was als de laatste Belgische troepen na bijna 60 jaar het territorium van de Bondrepubliek verlieten.

De condities en basisprincipes van de Belgische militaire aanwezigheid veranderde zich enorm in deze 60 jaar. Kwamen de troepen eerst als bezetters binnen, zo veranderde zich hun opdracht snel in die van een beschermer voor de troepen van het Warschauerpact in het ka-der van een sterk NATO-verdedigingsconcept. Uit bezetters werden niet alleen beschermers maar in het kader van de Europese integratie geleidelijk ook vrienden en partners. De voor-waarden voor de aanwezigheid van Belgische troepen op Duits territorium weerspiegelden daarmee gedurende 60 jaar het politieke klimaat in Europa en de wereld, zodat de politieke, sociale en kulturele geschiedenis in Europa zoals onder een vergrootglas samenkomt.

Ondertussen losten de Belgische troepen ‚ter plaatse’ in de garnizoenssteden op Duits grondgebied, praktische problemen op bij de organisatie van het naast en met elkaar. De Belgische soldaten en hun aanwezige familieleden vonden elkaar in nieuwe sociale maat-schappijen terug, die in de contactzones aan de andere kant van de Duits-Belgische grens opnieuw verkend moesten worden. Gemeenschappelijke (culturele) feesten, binationale brui-loften, gemeenschappelijke sportwedstrijden of gebruik van sportvoorzieningen zijn slechts enkele aspecten die in iedere garnizoensstad het dagelijks leven weerspiegelden, ofschoon voor verschillende plaatselijke achtergronden, wat betreft de grootte van de stad, de liggin-gen van de Belgische kasernes, de economische betekenis voor de Belgen of ook alleen hun taal betreffend (Vlaams of Waals). Vooral markant was de overname door de Belgische sol-daten van de vrij gekomen representatieve gebouwen van het Nationaalsocialisme, die een zeer pragmatische omgang met politieke en architectonische symboliek ontwikkelden.

De exploratieve workshop ‚Belgen in Duitsland’ wil juist aan deze contacten en contactzo-nes aandacht besteden. Het moet de mogelijkheid bieden eerste ervaringen uit te wisselen om zo langdurig een onderzoeksnetwerk met dit thema op te zetten. Vragen die in de ge-wenste lezingen gesteld zullen worden, zien er ongeveer als volgt uit: Hoe zag het naast en met elkaar in de garnizoenssteden eruit? Hoe werd het ter plaatse georganiseerd? Welke conflicten ontstonden in het dagelijks leven? Hoe veranderde zich de verhouding in de loop van de tijd? Hoe duurzaam waren de contacten na de eigenlijke bezettingstijd? Waren er verschillen tussen de standplaatsen? Eveneens dient gevraagd te worden hoe de aanwezig-heid van Belgische troepen in Duitsland zich uitwerkte op België zelf? Algemeen gaat het eigenlijk om de vraag, welke rol speelden de Belgische soldaten op Duits territorium voor de processen van de Europese integratie?

Presentatie- en themavoorstellen zijn hartelijk welkom. De samenvattingen dienen in het Duits en Engels en Frans opgesteld te zijn, mogen maximaal 300 woorden bevatten en die-nen samen met een korte cv en referentielijst uiterlijk op 31.12.2017 aan het volgende adres gestuurd te worden: christoph.brull@uni.lu.

De kennisgeving van de spreker geschiedt uiterlijk op 31.1.2018. De lezingen zelf mogen niet langer dan 15 tot 20 minuten duren, zodat voldoende tijd blijft voor de aansluitende dis-cussie.

De organisators hebben het doel de kosten voor de aankomst, overnachting en maaltijden over te nemen.

Appel à contributions: Belges en Allemagne (1945-2004)

12./13.04.2018 – Akademie Vogelsang IP | NS-Dokumentation Vogelsang (Schleiden)
Organisateurs: Stefan Wunsch (Centre de documentation de Vogelsang), Claudia Hiepel (Université Duisburg-Essen), Christian Henrich-Franke (Université de Siegen), Guido Thie-meyer (Université de Düsseldorf), Christoph Brüll (Université du Luxembourg).

Lors de la capitulation de l’Allemagne le 8 mai 1945, les pouvoirs politiques et administratifs passent entre les mains des alliés. Le Reich allemand cesse d’exister comme Etat souverain et est divisé en quatre zones d’Occupation dont l’administration est assurée par les puissances victorieuses (France, Grande-Bretagne, Etats-Unis et Union soviétique) qui y stationnent des troupes d’occupation. Ces dernières sont soutenues par des troupes d’occupation issues d’autres Etats qui n’appartiennent pas au cercle étroit des puissances alliées. Ces troupes sont installées sur le territoire allemand sur base du statut d’occupation. Parmi celles-ci figurent des troupes belges qui s’implantent progressivement sous administration britannique dans la partie méri-dionale du secteur britannique. Le retrait de ces troupes survient seulement après la réunifica-tion de l’Allemagne et prend fin en 2005, lorsque les dernières troupes belges quittent le terri-toire allemand après 60 ans de présence.

Les conditions et les fondements de la présence militaire belge connaissent une mutation pro-fonde au cours de ces 60 ans. Les troupes entrent comme force d’occupation, avant de devenir protectrices face à la menace des troupes du Pacte de Varsovie dans le cadre des conceptions de défense de l’OTAN. Toutefois, les Occupants ne deviennent pas seulement des protecteurs, mais se muent progressivement en partenaires et amis dans le cadre de la construction euro-péenne. Les conditions de présence des troupes belges sur le sol allemand reflètent donc la si-tuation politique internationale pendant ces 60 années, de sorte que l’histoire politique, sociale et culturelle de l’Europe s’y focalise comme sous un miroir ardent.

« Sur place », dans les villes de garnisons sur le sol allemand, les troupes belges sont confron-tées aux questions pratiques suscitées par l’organisation d’une coexistence et d’une coopéra-tion. Les soldats belges et leurs familles se retrouvent dans de nouvelles constellations sociales qui, dans ces zones de contact au-delà de l’espace frontalier, font constamment l’objet de négo-ciations. Des fêtes (culturelles) communes, des mariages binationaux, des manifestations spor-tives communes ou l’utilisation commune des infrastructures sportives ne sont que quelques-uns des aspects qui marquent la vie quotidienne dans chaque ville de garnison, alors que le con-texte local peut varier en fonction de la taille de la ville, de la situation des casernes, de l’importance économique de la présence belge ou de la langue des soldats (néerlandais ou fran-çais). La reprise par les Belges de bâtiments de représentation du national-socialisme revêt une signification importante. Les Belges développent d’ailleurs une gestion assez pragmatique de cette symbolique politique et architectonique.

Le workshop explorateur « Belges en Allemagne » voudrait se consacrer à ces contacts et zones de contacts. Il voudrait offrir une première possibilité d’échanges afin d’établir un réseau de recherche consacré à la thématique. Les questions traitées par les exposés devraient répondre aux interrogations suivantes : Comment se présente la coexistence et la coopération dans les villes de garnisons ? Comment sont-elles organisées ? Quels conflits peuvent marquer la vie quotidienne ? Comment le rapport entre Belges et Allemands évolue-t-il dans le temps ? Y a-t-il des différences entre lieux de garnisons ? Quelles sont les conséquences en Belgique de cette présence belge en Allemagne ? Plus généralement, nous nous intéresserons à la question du rôle de ces soldats dans le processus de l’intégration européenne et de l’européanisation.

Des propositions de thèmes et de contributions sont les bienvenues. Les résumés peuvent être soumis en allemand, français, néerlandais et anglais. Leur longueur ne devrait pas excéder 300 mots. Un CV et une liste de publications doivent les accompagner. Nous attendons les proposi-tions pour le 31 décembre 2017 à l’adresse : christoph.brull@uni.lu.

Le retour interviendra au plus tard le 31 janvier 2018. La durée des contributions ne devrait pas excéder 20 minutes afin de réserver un maximum de temps à la discussion.

Les organisateurs s’efforcent à rembourser les frais de trajets, d’hôtel et des repas.