DAG VAN DE NIEUWSTE GESCHIEDENIS – JOURNÉE DE L’HISTOIRE CONTEMPORAINE – TAG DER ZEITGESCHICHTE

JOURNÉE DE L’HISTOIRE CONTEMPORAINE

20 mai 2022 @Eupen

Ça y est ! Après deux ans d’attente, l’Association belge d’Histoire contemporaine, en partenariat avec le Zentrum für Ostbelgische Geschichte (ZOG) et le Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) est fière de vous inviter à la JOURNÉE DE L’HISTOIRE CONTEMPORAINE, au Kloster Heidberg (Eupen), le 20 mai 2022.

La Journée de l’Histoire contemporaine est consacrée cette année à l’HISTOIRE PUBLIQUE EN BELGIQUE. L’occasion de faire le bilan des recherches sur cette thématique et de partager les résultats des dernières expériences visant à faire vivre l’histoire par-delà les murs de l’université. L’occasion, aussi, d’aborder l’histoire régionale et locale, étroitement liée à l’histoire publique car souvent écrite par des non-universitaires, mais qui constitue aussi un terreau potentiel pour des contre-récits historiques de groupes sous-représentés. L’Ostbelgien en constitue un parfait exemple, et sera mise à l’honneur lors de ces rencontres.

Plus d’infos ? Voir notre rubrique sur Contemporanea.be : Initiatives.

Inscription obligatoire jusqu’au 16 mai 2022 via un formulaire Google Form.

@@image_0@@

DAG VAN DE NIEUWSTE GESCHIEDENIS

20 mei 2022 @Eupen

Eindelijk! Na twee jaar wachten nodigt de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, in samenwerking met het Zentrum für Ostbelgische Geschichte (ZOG) en het Luxemburgs Centrum voor Hedendaagse en Digitale Geschiedenis (C2DH) je met trots uit voor de DAG VAN DE NIEUWSTE GESCHIEDENIS. Die vindt plaats in het Kloster Heidberg (Eupen) op 20 mei 2022.

De Dag van de Nieuwste Geschiedenis is dit jaar gewijd aan PUBLIEKE GESCHIEDENIS IN BELGIË. Het is een gelegenheid om de balans op te maken van het onderzoek rond dit thema én om met jullie de resultaten te delen van de nieuwste experimenten die erop gericht zijn de geschiedenis tot leven te brengen buiten de muren van de universiteit. Het is ook een gelegenheid om te discussiëren over regionale en lokale geschiedenis, domeinen die nauw verbonden zijn met publieke geschiedenis omdat ze vaak door niet-academici geschreven worden, maar die ook een potentiële voedingsbodem vormen voor historische tegenverhalen van ondervertegenwoordigde groepen. De Ostbelgien is daar een perfect voorbeeld van, en zal tijdens deze bijeenkomsten onder de aandacht worden gebracht.

Meer informatie? Bezoek ons online tijdschrift, Contemporanea.be: Initiatieven.

Inschrijven verplicht vóór 16 mei 2022 via één Google Form.

@@image_0@@

TAG DER ZEITGESCHICHTE

20 Mei 2022 @Eupen

Es ist soweit! Nach zwei Jahren Wartezeit freut sich die ABHC/BVNG, in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Ostbelgische Geschichte (ZOG) und dem Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH), zum TAG DER ZEITGESCHICHTE am 20. Mai 2022 im Kloster Heidberg (Eupen) einladen zu können.

Der Tag der Zeitgeschichte ist dieses Jahr der PUBLIC HISTORY IN BELGIEN gewidmet. Es ist die Gelegenheit, Bilanz der Forschungen zu diesem Thema zu ziehen und die Ergebnisse und Erfahrungen des Erlebens von Geschichte außerhalb der Mauern der Universitäten zu teilen. Es ist auch die Gelegenheit, sich der eng mit der Public History verbundenen Regional- und Lokalgeschichte zu widmen, die ebenfalls oft von Nicht-Akademikern geschrieben wird, aber Potenzial für Gegenerzählungen von unterrepräsentierten Gruppen birgt. Ostbelgien ist dafür ein Beispiel, das bei unseren Begegnungen im Mittelpunkt stehen wird.

Mehr Infos auf der Webseite unserer Online-Zeitschrift contemporanea.be: Initiativen.

Eine Einschreibung ist verpflichtend bis zum 16. Mai 2022 via ein Google Form.